Objavljeno: 19. 11. 2016.

Astralna i kauzalna kičma

Astralni nervni sistem kanališe protok životne energije tj. prane koja se u svojih pet različitih oblika manifestuje u fizičkom telu kao kristalizacija, cirkulacija, asimilacija, metabolizam i eliminacija. Glavna astralna kičma od svetla, šušumna, ima u sebi druge dve svetleće kičme. Šušumna ili spoljni omotač od svetlosti, kontroliše zbirnu funkciju astralnih "lifetrons-a" (u slobodnom prevodu "živo-trona"). Oni su povezani sa svim funkcijama sedam astralnih kičmenih centara sa svojih pet vibracionih kreativnih elemenata -zemlja,voda,vatra,vazduh i etar) koji stvaraju i održavaju fizičko telo. Šušumna se proteže od Muladhare čakre (predela repne kosti) do mozga. Pomoćnici šušumne su dva stralna nadija (energetska kanala) Ida i Pingala. Ida se nalazi sa leve strane šušumne, a pingala sa desne. Ova dva nadija ističu se medju 72.000 nadija i predstavljaju osnovne kanale astralnog simpatičkog nervnog sistema. Koji za uzvrat kontroliše odgovarajući simpatički nervni sistem čvrstog fizičkog tela.

U okviru šušumne je i druga astralna kičma pod nazivom "vajra", koja obezbedjuje snagu ekspanzije, kontrakcije i svim aktivnostima kretanja u astralnom telu. Vajra se proteže na gore od svadistane čakre (sakralni centar). U "vajri" je sakrivena "chitra" astralna kičma koja kontroliše duhovne aktivnosti (one povezane sa svešću). Oktivnosti ove tri astralne kičme prvenstveno kontroliše astralni mozak tj. sahasrara sa hiljadu zrakova. Specifični zraci života i inteligencije iz "lotosa sa hiljadu latica svetlosti" su direktno reflektovane u različitim centrima astralne kičme. Na taj način dajući svakom od njih njegove specifične aktivnosti i svest, kao što su delovi fizičkog mozga povezani sa specifičnim nervima i nervnim centrima u fizičkom kičmenom pleksusu.


Struktura astralne i kauzalne kičme


Kao što se fizičko telo u glavnom sastoji od mesa, astralno telo od prane - inteligentne svetlosti tj. "lifetrons-a", tako se i kauzalno telo izgradjeno od svesti, ideja, koje se nazivaju "thoughtrons" (u slobodnom prevodu "misao-troni"). Prisustvo i snaga kauzalnog tela iza astralnog i fizičkog je ono što ih održava u životu i čini čoveka svesnim, osećajnim bićem. Kauzalno telo ima duhovni mozak mudrosti i duhovnu kičmu koja se naziva brahmanadi. Brahmanadi nema omotač od svetlosti kao što to imaju tri astralne kičme nego je napravljena od jake struje (toka) svesti. Za brahmanadi se obično kaže da se nalazi unutar chitra astralne kičme što je u jednu ruku tačno, a u dugu pogrešno. Brahmanadi , kao "kičma" kauzalnog tela, koje je misaona vibracija tj. svest, se može opisati samo u relativnom smislu kao "unutar" ili ti prekrivena sa tri astralne kičme, koje su opet prekrivene sa fizičkom kičmom. Forme ova tri tela (fizičko, astralnog, kauzalnog) i njihove "kičme" su pitanje stepena grubosti i nadovezuju se jedan na drugog tako da grublje obuhvata finije ali ga ne ometa. Fizički, astralni i kauzalni instrumenti duše postoje i funkcionišu kao integrisana celina kroz interakciju izmedju grubljih i finijih snaga/energija.

Post credits: